خاطره ایی جالب از ناصر ملک مطیعی و عکس عروسی ایشان