در برنامه مثل ماه شبکه سه،مجری برنامه از ابوالفضل عرب می خواهد که شال گردنش را بردارد تا خالکوبی هایش را ببیند.