پزشکان آمریکایی برای دادن "تنفس مصنوعی" دست به دامن لوله پلیکا شدند.