توضیح دکتر کامران باقری لنکرانی در خصوص تاثیر روزه داری بر قدرت دفاعی بدن را می بینید.