شبکه "ON TV" مصر در برنامه‌ای برای هشدار به شهروندان، جهت رعایت قرنطینه، صحنه‌های دلخراشی از کوره سوزاندن اجساد قربانیان کرونا در ایتالیا را به نمایش گذاشت که دیدن آن به کودکان و بیماران قلبی توصیه نمی شود.