ویدویی از قدرت انتقال وحشتناک کرونا ویروس که میشه با یک پیشگیری ساده جلو شیوع این بیماری رو گرفت.