در هنگام مراجعه به آرایشگاه علاوه بر اصول بهداشتی حتما اصول ایمنی را هم رعایت فرمائید.