سلام سلام سلام... لحظه هاتون آروم ساعت ۱۱/۱۱ بیستم بهمن ماه ۹۸

تو بمان با من تنها تو بمان جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب

من فدای تو به جای همه گلها تو بخند

اینک این من که به پای تو درافتاده ام باز ریسمانی کن از آن موی دراز تو بگیر

تو ببند

تو بخواه

پاسخ چلچله ها را تو بگو قصه ابر هوا را تو بخوان

تو بمان

با من تنها تو بمان

در دل ساغر هستی تو بجوش

من همین یک نفس از جرعه جانم باقی است آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش