آتش سوزی بی سابقه در استرالیا که چند ماهی است درختان و جانوران محیط زیست را در این کشور نابود کرده است اکنون به مراکز مهم شهری و فرودگاه های این کشور رسیده است.