بر اثر ریزش یک استادیوم در سن پترزبورگ روسیه ۴۰ کارگر کشته شدند.