انگلیسی صحبت کردن شهاب حسینی و پسرش در فستیوال فیلم کالیفرنیا. شهاب حسینی با فیلم «آن شب» در فستیوال فیلم کالیفرنیا حضور دارد.