خاطره اولین باری که گیتی خامنه به صورت اتفاقی وارد دنیای مجری گری شد.