لحظه برخورد شدید چند خودرو با تریلی را از زوایای مختلف ببینید.