ماجرای فیلم عجیبی که درست لحظه برخورد موشک با هواپیمای اوکراینی ضبط شده بود!