گروهی از زنبورها که در حال خوردن آب مناطق جنگلی حومه ایالت راینلاند-فالتس آلمان بودند توسط یک زنبور بزرگ متفرق شدند. ، لوتار لنز که عاشق عکاسی از حیات وحش و طبیعت است دوربین خود را در نزدیکترین نقطه به محل آب خوردن زنبورها مستقر کرده و این رویداد را فیلمبرداری کرده است. وی می گوید در عرض چند ثانیه یک زنبور سرخ بزرگ فرود آمد و با نیش های هدفمند یکی یکی زنبورها را دور کرد. حتی یک زنبور را نیز از هوا به زمین کشید و گاز گرفت.