سرقت مسلحانه در خیابان محمودنژاد قم از یک فروشگاه که موجب تسلیم فروشنده شد. سارقان از این فروشگاه 4 میلیون تومان پول نقد و مقداری جنس را به سرقت برده اند.