دکتر مسعود صابری پزشک و خواننده برای کودکان بستری در بیمارستان آهنگی به صورت زنده اجرا می کند.