دیروز از زمان طلوع آفتاب تا ساعت ۸:۱۹ صبح پدیده خورشیدگرفتگی جزئی در بخش هایی از قاره آسیا از جمله کشورمان مشاهده شد. این خورشیدگرفتگی در برخی از استان ها قابل رویت بود و بهترین مکان برای رصد این پدیده در ایران، جزیره‌های خلیج فارس از جمله سیری بود که تا ۹۰ درصد خورشیدگرفتگی در آنجا از دید ناظر زمینی دیده می‌شد.