اعضای طالبان در یکی از ولسوالی های قندوز افغانستان، زنانی را که از خانه بیرون شده‌اند با شلاق مجازات کردند. یکی از زنان حین خوردن شلاق به مامور اجرای حکم می‌گوید: من که از خانه بیرون شدم گناهی نکردم، خانه نان نداشتم.