کنارگذاشتن بازیگری توسط مریم مومن در چه شرایطی امکان پذیر است