تعریف و تمجید فرزاد حسنی از بازیگری غزل شاکری در سریال جیران .
فرزاد حسنی درباره ی سکانس مواجهه ی غزل شاکری با مهدعلیا در قسمت یازدهم سریال«جیران» گفت: . ‎سکانس مواجهه غزل شاکری با مهد علیا در قسمت یازدهم جیران،مثالی خوب برای تشریح اهمیت بیان جوّال و روان در تجلی نقش از سوی بازیگر است.
شاکری از زمزمه تا فریاد را با ظریف کاری بر قاب صورت مینشاند. . ‎از قابلیت ارتفاع و قدرت صدا با کنترلی شگرف سود میجوید و صافی احساس را بر سر راه جریان گویش قرار میدهد.در روال تسلسل کلام مهم ترین اصل،تراز کردن سرعت ذهن و جهاز گفتار است.
در دیالوگ گویی با سرعت بالا،یک نفس نا به جا و یا یک تکیه حساب نشده بر واژه ای خاص یک دستی و زیبایی گفتار را میشکند. . ‎ شاکری ایمن از تمامی این خطاها با فهم عصاره دیالوگ ها تراژیک ترین بخش زندگی کاراکتر را جاودان میکند.
نثر قدیمی و قاجاری کار،صنایع لفظی ای آشکار و ریتمی درونی و‌ پنهانی دارد که باید در دکلماسیون و نفس گیری بازیگر،حقش ادا شود وگرنه منهای زیبا شناسی،مفهوم کلام هم آسیب میبیند .
‎رعایت همه ی این موارد،هوش و ممارست می طلبد.دیدن چند باره ی این سکانس از حیرت بیننده و تحسین توانایی شاکری،نه تنها نمیکاهد که بارش را افزون می کند.
اینجاست که میتوان فهمید بیانِ دراماتیک چگونه بازیگر را کامروا میکند. ‎آفرین خانم غزل شاکری