فریاد ها و اشک های دارا حیایی در غمگین ترین سکانس سریال از سرنوشت