گیم بازی کردن پدرام شریفی , پیمان در پشت صحنه سریال هم گناه