در حرم امام رضا دوربین مخفی قرار دادند و خادمان امام رضا از برخی از مردم خواستند تا به جای آن ها برای چند دقیقه وایستند آن ها نیز با پوشیدن لباس خادمان برای چند دقیقه خادم امام رضا شدند در ادامه مشاهده کنید