دکلمه خوانی بسیار زیبا در وصف امام رضا علیه السلام از صابر خراسانی

صابر خراسانی