بهترین نقطه ی دنیا که انسان بر سر دو راهی رفتن می ماند  بین الحرمین است.

کربلا