حاج مهدی سلحشور :این اشک چشمام، این حال بکاء

حاج مهدی سلحشور