حاج مهدی سلحشور:سپاه را چهقدر سیر کرد آب فرات 

حاج مهدی سلحشور