استایل مشکی شاهرخ خان در سینه زنی و عزاداری عاشورا