"فرزین محدث" بازیگر:روبروی تربت امام حسین(ع) داد می زدم و می گفتم اگر مادرم را شفا ندهی، دیگر هیئت نمی روم. از سال ٩۶ تا حالا هیچی از امام حسین(ع) نخواستم.

فرادرس