این حال تا عمیق ترین نقطه قلبم نفوذ میکنه و پروازم میده تا عرش کلمه کم میارم برای توصیف دلم با دمام داغ میشه و اشک هم نمی تونه پاک کنه همه ارادتم رو به نامت و راهت یا علی مدد بی حد و عدد