حرم مطهر رضوی هنگام لحظه تحویل سال ۱۴۰۱ نورافشانی شد.