شب قدر پرستاران بخش کرونایی بیمارستان شهدای گمنام را ببینید.