حجه الاسلام زائری از اثر دعا در این روزها می گوید.