همزمان با خورشیدگرفتگی روز 26 دسامبر شماری از خانواده ها در هند کودکان خود را در خاک دفن کردند!  در این اقدام عجیب و غریب که به عنوان یک خرافه در منطقه کلابوراجی هند مرسوم است خانواده هایی که دارای فرزند معلول هستند او را تا گردن در خاک قرار می دهند تا درمان شود. این کودکان از ابتدا تا انتهای خورشیدگرفتگی در خاک دفن شده بودند و از این وضعیت ناگوار رنج می کشیدند. فیلمی از این صحنه هولناک توسط رسانه های هند منتشر شده که کودکان را در حال گریه نشان می دهد.