با کمتر شدن میل جوانان به ازدواج و ترجیح آنان به تجرد، طرح چندهمسری جز دلسردی دختران جامعه و خانواده‌ها چه عایدی دارد؟!