ابوالفضل بهرام‌پور بابت تفسیر و تطبیق آیات قرآن عذر خواهی کرد.