صحبت های فغانی در یک گفتگو که می گوید شاید اگر به عقب برگردم دیگر داور نشوم .

علیرضا فغانی