رسوایی شبکه های بیگانه این بار به صدای آمریکا رسید که برای شهروند کرجی دردسر ایجاد کرد.