مردم فهیم و زمان شناس ایران اسلامی در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند و شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر آشوبگر» سر دادند.