حمیدرضا عدل معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری مشترک با مسئولین مربوط به طرح اصلاح قیمت بنزین گفت: درآمد این اصلاح قیمت بنزین حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان است و یک ریال آن در بودجه هزینه نمی شود. این درآمدها به شصت میلیون خانوار در قالب طرح حمایت معیشتی پرداخت می شود.