صبح روز دوشنبه (۲۹ مهر ۹۸) چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده و شرکت دارویی رسا به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. قاضی مسعودی خطاب به شبنم نعمت زاده گفت: به دوستان و آشنایانتان بگویید زیاد نامه‌نگاری نکنند. شما در مرحله دادسرا دو ماه بعد از بازداشت آزاد شدید و، چون گزارشاتی رسید مبنی بر اینکه قصد خروج از کشور دارید برایتان قرار بازداشت صادر شد و در رابطه با وثیقه‌هایی که آورده‌اید وثیقه‌گذاران را نیز گزارش دادیم و برای آن‌ها در دادسرا پرونده تشکیل شده است.

دادگاه