سحر تبر سلبریتی معروف اینستاگرام که با عمل های جراحی خود را بسیار زشت و بد ریخت کرده است به دستور ارشاد بازداشت شده است

اینستاگرام