حیاتی اعلام کرده است که فقط یم خبر خوان است و او خبرها را نمی نویسد

اخبار