صحبت های بسیار جنجالی ترامپ در مورد مشروب خوردن همسرش در برابر رئیس جمهور فرانسه

ترامپ