دیدار بسیار صمیمی و گرم گوهر خیراندیش با عادل فردوسی پور

عادل فردوسی پور