در نشست آنکارا روحانی و اردوغان و پوتین با هم دیدار داشتند در ادامه نحوه دست دادن آن ها را مشاهده کنید

روحانی