پوتین در نشست آنکارا به وحدت و برادری اشاره کرد در ادامه مشاهده کنید

پوتین