مرحوم عسگراولادی درباره دیدار با امام خمینی در پاریس خاطره جالبی تعریف کرد