بازیگر نقش شمر در مختارنامه درباره نقشش گفت که اگر مادرش زنده بود او را عاق می کرد

بازیگر